ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566

วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566 10:02

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบภายในการบริหารงาน การปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง นั้น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสงจึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 เอาให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารผู้ปฏิบัติและผู้ตรวจสอบภายในการบริหารงาน การปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับ พัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จึงประกาศรายงานการจัดซื้อจัดจ้างให้ทราบทั่วกัน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ